Thứ sáu, 19/07/2024, 22:42

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Thứ tư - 06/09/2023 03:31

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG CÔNG TÁC, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH –

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG,  THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG CÔNG TÁC                  

  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ths. Trần Ngọc Nhiều

Giảng viên chính – Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

         Tóm tắt: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, trước hết đối với cán bộ, đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, có vai trò quan trọng gương mẫu chấp hành và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, gần đây có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải nâng cao được ý thức, trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

         Từ khóa: Hồ Chí Minh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cán bộ, đảng viên.

       Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện, giáo dục toàn diện các mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, đây là lực lượng quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, Người khẳng định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”[1],Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”[2]. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên Đường cách mệnh (1927), Người đã đề cập đến tư cách một người cách mệnh thể hiện rõ ba mối quan hệ là với mình, với người, với việc, đến tác phẩm cuối đời Di chúc (1969), phẩm chất đạo đức của người cách mệnh được Người tiếp tục nhấn mạnh “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[3].

Thực tiễn đất nước 91 năm (1930 - 2021) đã chứng minh những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề chính sau: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, trước hết là đối với cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[4] là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Do đó, để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là cơ sở để trao dồi đạo đức cách mạng, trang bị cho mình hệ thống lý luận khoa học và thực tiễn phong phú, tạo ra sức đề kháng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung một số nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị và bối cảnh tác động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ (Chỉ thị số 23-CT/TW, 27/3/2003 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 06-CT/TW, 07/11/2006 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TW, 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”….). Gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó, nổi bật là: Công tác lãnh chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc phục. Như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa kịp thời, chưa đầy đủ; việc tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt nhiều lúc còn thiếu sức thuyết phục. “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp”[5]. Việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao.

Sau 35 năm đổi mới (1986 – 2021), từ một nước nghèo, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[6].  

Theo GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: “Đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội”[7]. Bằng nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau, chúng tăng cường chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, bóp méo sự thật, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Do đó, việc nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước là việc làm thường xuyên, cần thiết, cấp bách, sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh chốn Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bối cảnh, tình hình trên đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2. Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, có hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định được các nội dung cần học tập và làm theo, nêu gương, cụ thể:

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể:

Một là, học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Người trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Người, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”[8].

Hai là, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Ba là, nêu gương của cán bộ, đảng viên là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Người và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Qua nghiên cứu lý luận, xuất phát từ thực tiễn, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy Đảng phải quán triệt sâu sắc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01-KL/TW, 18/5/2021 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên; lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác bảo vệ Đảng, đưa nội dung học tập, làm theo, nêu gương của cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác thường xuyên, triển khai bằng các kế hoạch cụ thể đối với tất cả cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Hai là, cán bộ, đảng viên phải tăng cường nghiên cứu, bằng con đường tự học, làm mới mình, trang bị những lý luận sắc bén, những luận cứ mang tính khoa học, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng sức khỏe về chuyên môn, nhất là lý luận chính trị, trước hết là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là những nguyên lý cơ bản làm cơ sở để xem xét, lập luận, phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị - xã hội, để củng cố niềm tin, sự tin tưởng tuyệt đối của mỗi cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Khi cơ sở lý luận được củng cố, trang bị có hệ thống, là điều kiện cơ bản, cần thiết, có hiệu quả để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lấp đầy những khoản trống mà chúng nêu ra để chống phá Đảng, chống phá chế độ, phủ nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước….

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, và nêu cao danh dự lòng tự trọng của người đảng viên, thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như: Chuyển từ xã hội cũ qua xã hội mới nên nhiều tàn dư, lạc hậu của xã hội cũ chưa được khắc phục kịp thời, vẫn còn nhen nhóm, len lõi trong đời sống xã hội mới; mặt trái nền kinh tế thị trường tác động ít nhiều đến mỗi đảng viên, cán bộ, sự phân hóa giàu –nghèo, những cám dỗ vật chất tầm thường; sự chống phá các thế lực thù địch ngày càng tinh vi; thiếu tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong bốn nguyên nhân trên, thì nguyên nhân xâu xa, cơ bản nhất là thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên về đạo đức cách mạng. Do đó, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải nhất quán, xuyên suốt, cả trong lời nói và hành động, phải chuyển biến từ “học tập” sang “làm theo”, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, việc đăng ký học tập, viết cam kết không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự giác, tính cầu thị của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm từng bước hoàn thiện đạo đức, nhân cách của chính mình.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải nhận thức rõ rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của cơ quan tuyên giáo, mà là trách nhiệm của chính mình. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận thức sai lệch về nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, thống nhất ở địa phương, trong cơ quan công tác; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi phát hiện các trường hợp cán bộ, đảng viên hoặc người dân có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, hay thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội có biểu hiện lệch lạc, không đúng mực về một số vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội thì cán bộ, đảng viên phải kịp thời báo cáo cấp ủy; đồng thời chủ động phân tích, khuyên can để chấn chỉnh nhận thức, đả thông tư tưởng cho họ. Chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn, tuyệt đối không im lặng cho qua, vì im lặng cho qua sẽ khiến cán bộ, đảng viên hoặc người dân đó tự huyễn hoặc và ngộ nhận, cho rằng mình nghĩ đúng, hiểu đúng, nói đúng nên không ai lên tiếng hoặc không dám lên tiếng phản đối.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong học tập, nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, người thân nhất là đối với những chủ trương, chính sách mới, những vấn đề dư luận còn băn khoăn, thắc mắc, làm rõ, bác bỏ những vấn đề bị xuyên tạc, kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân để cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Phát hiện, giới thiệu, tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu là, cùng với ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện của đa số cán bộ, đảng viên thì các tổ chức đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh với một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng, nhận thức sai trái; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên có tư tưởng cơ hội chính trị, có những phát ngôn thông tin sai lệch cả trong nói và viết đăng các diễn đàn, các trang mạng xã hội như facebook, zalo….nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, kích động làm ảnh hưởng, nguy hại đến chế độ, đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Như vậy, cán bộ, đảng viên chính là lực lượng nòng cốt của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng có mạnh thì Đảng mới mạnh. Do đó, việc nhận thức đúng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt những nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là mỗi cán bộ, đảng viên đã, đang, và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Trung ương – Bộ Công an – Hội đồng lý luận Trung ương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (2021), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập II.

5. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 5.

6. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 15.

7. Hội đồng lý luận Trung ương (2021), Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

8. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

[1]. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, t.5. tr.309

[2]. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, t.15. tr.176.

[3]. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, t.15. tr.622.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.1, tr.183.

 

 

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.2, tr.223.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.1, tr.25.

[7]. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (2021), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội, tr.23.

 

[8]. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, t.15. tr.612.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Công TT Quế Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây